Ambitie en Werkagenda naar inclusief onderwijs 2035

De ambitie en de contouren van de werkagenda zijn tot stand gekomen in het eerste half jaar van 2022 door middel van gesprekken met afvaardiging het onderwijsveld, de opvang, de zorg en gemeenten. De gesprekken waren georganiseerd door het ministerie van OCW. De vraag: “Hoe ziet inclusief onderwijs er in 2035 uit?” stond tijdens deze gesprekken centraal. De ambitie is een verdere uitwerking van de definitie van inclusief onderwijs.


Vervolgens is met de betrokkenen de vraag beantwoord “Wat is er nodig om de ambitie werkelijkheid te maken?”. Dit heeft geresulteerd in een overzicht van concrete stappen die nodig zijn om bij het droombeeld te komen. Deze zijn geland in de “Werkagenda inclusief onderwijs”. Hierin staan maatregelen en activiteiten die nodig zijn op landelijk, regionaal en schoolniveau om de ambitie waar te kunnen maken.