Logo van ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap

Route naar inclusief onderwijs 2035

Samen bouwen we aan inclusief onderwijs. We zien in de praktijk al vele, diverse mooie voorbeelden, bijvoorbeeld die waarin regulier en gespecialiseerd onderwijs samenwerken, maar we willen meer! Daarom is onder regie van OCW in 2022 verder gewerkt met betrokkenen uit het veld aan het scenario voor inclusief onderwijs in 2035 en zijn de acties die daartoe gaan leiden uitgewerkt. Dit is verbeeld en uitgeschreven in de Ambitie inclusief onderwijs 2035 en de Werkagenda 2035 route naar inclusief onderwijs (versie 2022). In deze online omgeving zijn beide te bekijken. De ambitie en de werkagenda liggen eind 2022 voor ter besluitvorming

De ambitie en de contouren van de werkagenda zijn tot stand gekomen in het eerste half jaar van 2022 door middel van gesprekken met afvaardiging het

onderwijsveld, de opvang, de zorg en gemeenten. De gesprekken waren georganiseerd door het ministerie van OCW. De vraag: “Hoe ziet inclusief onderwijs er in 2035 uit?” stond tijdens deze gesprekken centraal. De ambitie is een verdere uitwerking van de definitie van inclusief onderwijs.

Vervolgens is met de betrokkenen de vraag beantwoord “Wat is er nodig om de ambitie werkelijkheid te maken?”. Dit heeft geresulteerd in een overzicht van concrete stappen die nodig zijn om bij het droombeeld te komen. Deze zijn geland in de “Werkagenda inclusief onderwijs”. Hierin staan maatregelen en activiteiten die nodig zijn op landelijk, regionaal en schoolniveau om de ambitie waar te kunnen maken.